Felnőttképzési szerződés

Tanfolyam adatok
nyelvi képzés
Személyes adatok 1
Személyes adatok 2
Tanúsítvány
A tanúsítvány kiállítása a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történik a képzésben résztvevő kérésére.
Nyilatkozat

A képzésben részt vevőként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek, személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kaptam, személyes adataim Fktv. 21. §-ban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adataim továbbításának - előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatban történő - megtiltására vonatkozó lehetőségekről szóló tájékoztatást megkaptam fenti jognyilatkozatomat ezen tájékoztatás ismeretében tettem meg. Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képzésre vonatkozóan a Ptk. 6:63.§-a szerint a Képzővel szóban felnőttképzési szerződést kötöttem, a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés alábbi tartalmát: A képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit, a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket, a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését, a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését, a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit megismertem, megértettem, az abban foglaltakat akaratommal mindenben egyezőként ismerem el.

A Képzésben résztvevő ezúton nyilatkozik, hogy Képző a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó, a Képző honlapján vagy a Képző ügyfélszolgálatán kifüggesztett, ott elérhető ÁSZF-t, a Képzési díjszabást és az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette és elfogadja. A Képzésben résztvevő ezúton nyilatkozik, hogy az online tanórák esetében a videóhívásokhoz/ kamerahasználathoz hozzájárul, mely során az őt oktató számára lehetővé teszi, hogy az láthassa a Képzésben résztvevő arcát.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. A felek a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra kikötik a Képző székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződést a felek, annak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadják.

CAPTCHA
Ez a kérdés azt vizsgálja, hogy Ön ember-e vagy robot.